PLORA KIKYO

Khách hàng: Ms. Kim Hong

Địa chỉ: Street 19, Town 2, Phu Huu Ward, District 9, HCM city.

Hạng mục: Thiết kế và thi công

Year: 10/2018

PLORA KIKYO
PLORA KIKYO PLORA KIKYO PLORA KIKYO PLORA KIKYO PLORA KIKYO
PLORA KIKYO

Khách hàng: Ms. Kim Hong

Địa chỉ: Street 19, Town 2, Phu Huu Ward, District 9, HCM city.

Hạng mục: Thiết kế và thi công

Year: 10/2018

PLORA KIKYO